SBS Sinhala

SBS Sinhala

Podcast: SBS Sinhala – SBS සිංහල වැඩසටහන
Category: News & Current Affairs
Sub-Category: Culture & Identity, Daily News, Language Learning & Diversity
First Episode: 2022

Description:
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Sinhala-speaking Australians. – ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවිතයට ඔබව සම්බන්ධ කරන ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති සහ කථා ඔබගේ භාෂාවෙන් සිංහල

Website: SBS Sinhala
Connect: Facebook
Listen: Google or Apple or Spotify or RSS
Network: SBS Australia

In the spirit of reconciliation we acknowledge the Traditional Owners of Country throughout Australia and recognise the continuing connection to lands, waters, and communities.
We pay our respect to Aboriginal and Torres Strait Islander cultures; and to Elders - past, present, and emerging.
Sovereignty was never ceded.

© 2016-2023 Great Australian Pods